ΓΛΥΦΑΔΑ

Το Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης, συστάθηκε για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε πανελλαδικό επίπεδο. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα πλαίσια του ΕΠ. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και από Εθνικούς Πόρους και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Στην εθνική αυτή προσπάθεια συμμετέχουν 51 Δήμοι, 46 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 5 νομικά πρόσωπα ΟΤΑ, 8 φορείς του Δημόσιου τομέα και 18 φορείς του ιδιωτικού τομέα. Αντικείμενο του έργου είναι η χρηματοδότηση Σχεδίων Δράσης που αφορούν στη δημιουργία νέων ή τη συνέχιση της λειτουργίας Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας. Οι δράσεις υλοποιούνται από Εταιρικά Κοινωνικά Σχήματα, στα οποία συμμετέχουν οι Δικαιούχοι, οι οποίοι είναι Φορείς Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν τη συνολική ευθύνη εκτέλεσης των δράσεων και οι Συμπράττοντες Φορείς (Δήμοι).

Για την υλοποίηση του Εθνικού Δικτύου στον Δήμο Γλυφάδας, οι τοπικές Αρχές συστρατεύονται με την Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.). Στόχος του εγχειρήματος είναι να προσφέρει μια δέσμη ενεργειών υλικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και συγκεκριμένα των αστέγων, των άπορων καθώς και των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από αυτή (άμεσα ωφελούμενοι). Παράλληλα, το έργο στοχεύει και στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης για το προσωπικό που απαρτίζει τις Δομές, το οποίο αποτελείται από άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών με γνώμονα την καταπολέμηση της ανεργίας της ευαίσθητης αυτής ηλικιακής ομάδας (έμμεσα ωφελούμενοι).

Τέλος, σημαντικός στόχος του Προγράμματος είναι και η προσέλκυση εθελοντών, οποίοι θα συνδράμουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των δομών προφέροντας υλικά αγαθά και υπηρεσίες, με απώτερο στόχο την δημιουργία ενός ευρύτερου δικτύου κοινωνικής παρέμβασης.